Request a demo
Request a demo
Blog Post

Benelux HR Start-up Talmundo Completes New Funding Round of € 1.3 Million

Company will strengthen its position in its home markets as well as in the UK and France.

THE HAGUE – January 31, 2018: Talmundo, the innovative HR tech company, has today announced a € 1.3 million investment round from lead investor TIIN Capital backed by several angel investors. TIIN Capital is the same venture capital fund that contributed € 500K in the first seed round exactly one year ago.

Onboarding Pioneers

Based in The Hague, Talmundo is headed by Belgian CEO Stijn De Groef. As a first mover in the HR onboarding space within the Benelux region, Talmundo experienced a break-out year in 2017. Over a hundred employers are already using Talmundo’s onboarding solution including multinationals such as Bacardi, ArcelorMittal, Staples and BNP Paribas. More than 26,000 new hires have been onboarded since the launch of the platform.

Future goals

The €1.3 million round will be used to strengthen Talmundo’s position in its Benelux home markets, as well as to establish a local presence in the UK and France. The company will also further invest in product development such as AI, of which Talmundo’s Onboarding Chatbot is one example, and more advanced enterprise features to continue to support leading global companies.

With this new investment, Talmundo and TIIN Capital confirm that onboarding is very much a trend in the HR sector, and not “just hype.” Business leaders and HR managers have experienced the impact a smooth, simpler, and more personal onboarding process has on employee retention and productivity.

"Talmundo increases satisfaction and loyalty"

“Talmundo’s technology fits perfectly within what we’ve experienced firsthand,” says Henk De Boer, partner at TIIN Capital. “It increases satisfaction and ultimately loyalty among employees with a fun and simple solution. Seeing the company’s success after our first investment, it was an easy decision to give the green light for a second funding round.”

“Talmundo brings conventional and outdated onboarding processes up to speed with the latest technology, making them easier, more engaging and more professional than ever,” says Stijn De Groef, Talmundo CEO and co-founder. “We couldn’t be more grateful to TIIN Capital for their continued trust and for helping us further accelerate our business growth, only one year after their first investment.”

----

ABOUT TALMUNDO

Talmundo is a Dutch start-up founded in 2012. Its onboarding app, launched in 2014, is a mobile-friendly cloud software which creates a great pre-boarding and onboarding experience for employees. Talmundo’s software blends HR best practices together with companies’ culture to deliver a seamless onboarding experience, which helps companies bring people onboard faster, integrate them better, and make everyone's job easier. By keeping key HR metrics like retention, productivity and employee engagement in mind, Talmundo’s solution helps companies go beyond the paperwork and create a meaningful onboarding journey for new hires, revolutionizing the way we interact with HR technology systems.

Today, Talmundo is proud to work with leading multinationals like Deloitte, Bacardi, ArcelorMittal, KPMG, BNP Paribas Fortis, Sodexo, Engie, SAS, Swisscom and Coty.

www.talmundo.com

ABOUT TIIN CAPITAL

Since 1998 TIIN Capital has invested in IT and high-tech companies which make a difference through innovation. TIIN Capital invests through its funds TechFund, TIIN TechFund 2, TIIN TechFund 3, TIIN Buy-out & Growth Fund and TIIN Next Phase Fund. A new fund, focusing on early stage and later stage (scale up) tech-companies, will start in Q1 2018. TIIN Capital holds around € 50 million in assets under management and makes use of a network of over 1,000 informal investors. In addition to capital, our portfolio companies highly value the entrepreneurial input and support of TIIN Capital’s team and network which consists amongst others of knowledge of technology and contacts with diverse industries.

For more information, or an interview with CEO Stijn De Groef, please contact:

Liesbet De Wagter

ldewagter@hopscotch.eu

+32 498 63 34 37

 

€1,3 miljoen nieuw groeikapitaal voor Benelux HR Start-up Talmundo

Bedrijf zal zijn positie versterken in zowel zijn thuismarkten als in het VK en Frankrijk

DEN HAAG – 31 januari 2018: Talmundo, het innovatieve HR-tech bedrijf, heeft vandaag een investeringsronde van € 1,3 miljoen aangekondigd voor zijn online onboardingplatform. De groeifinanciering komt van hoofdinvesteerder TIIN Capital, ondersteund door enkele ‘angel’ investeerders.  TIIN Capital is hetzelfde venturecapitalfonds dat tijdens de initiële investeringsronde van exact een jaar geleden, € 500.000 heeft bijgedragen.

De in Den Haag gevestigde HR-startup wordt geleid door Belgische CEO Stijn De Groef. Als pionier in het HR-onboardingsegment in de Benelux, kende Talmundo in 2017 een doorbraakjaar. De onboardingoplossing van Talmundo wordt al door honderden werkgevers gebruikt, onder andere ook in multinationals zoals Bacardi, ArcelorMittal, Staples en BNP Paribas. Sinds de lancering van het platform werden al meer dan 26.000 nieuwe aanwervingen geonboard.

Het huidige investeringsbedrag van € 1,3 miljoen zal worden gebruikt om de positie van Talmundo in de Benelux te versterken en om een lokale aanwezigheid uit te rollen in het Verenigde Koninkrijk en Frankrijk . Het bedrijf wil ook verder investeren in productontwikkeling zoals A.I., bijvoorbeeld de Talmundo Onboarding Chatbot, en meer geavanceerde bedrijfsfunctionaliteiten om wereldspelers te kunnen blijven begeleiden.

Met deze nieuwe investering bevestigen Talmundo en TIIN Capital dat onboarding een echte trend is in de HR-sector en niet "zomaar een hype". Bedrijfsleiders en HR-managers hebben kunnen ervaren welke impact het gebruiksvriendelijke, eenvoudige en meer persoonlijke onboardingproces heeft op werknemersretentie en productiviteit.

"De technologie van Talmundo past perfect in het plaatje van wat wij rechtstreeks ervaren hebben," zegt Henk De Boer, partner bij TIIN Capital. "Het verhoogt de voldoening en uiteindelijk ook de loyaliteit van werknemers met een leuke en eenvoudige oplossing. Gezien het succes van het bedrijf na de eerste investeringsronde, was de beslissing om groen licht te geven voor een tweede investeringsronde snel gemaakt."

"Talmundo moderniseert conventionele en verouderde onboardingsprocessen zodat ze aangepast zijn aan de recentste technologische ontwikkelingen. Op die manier worden de processen gemakkelijker, zijn werknemers meer betrokken en kan er professioneler dan ooit gewerkt worden," zegt Stijn De Groef, CEO en medeoprichter van Talmundo. "We zijn TIIN Capital bijzonder dankbaar voor de herbevestiging van hun vertrouwen en voor hun hulp bij onze groeiversnelling. En dat slechts een jaar na hun eerste investering."

----

OVER TALMUNDO

Talmundo is een Belgisch-Nederlandse start-up,  opgericht in 2012. Hun onboardings-app, die in 2014 werd gelanceerd, is een mobiel-vriendelijke cloudsoftware die werknemers een succesvolle pre-boarding en onboardingervaring aanbiedt. De software van Talmundo combineert de ‘HR best practices’ met de bedrijfscultuur van hun klanten om zo een naadloze onboardingervaring te creëren. Het laat bedrijven toe om nieuwe werknemers sneller te onboarden, hen beter te integreren en het leven voor iedereen simpeler te maken. Door rekening te houden met HR-gerelateerde meetgegevens zoals retentie, productiviteit en betrokkenheid van werknemers, helpt de oplossing van Talmundo bedrijven om voorbij het papierwerk te kijken en een betekenisvolle onboarding te creëren voor pas aangeworvenen. Talmundo revolutioneert de manier waarop men omgaan met HR-technologiesystemen.

Heden ten dage kan Talmundo met trots toonaangevende multinationals zoals Deloitte, Bacardi, ArcelorMittal, KPMG, BNP Paribas Fortis, Sodexo, Engie, SAS, Swisscom en Coty tot zijn klanten rekenen.

www.talmundo.com

OVER TIIN CAPITAL

Sinds 1998 investeert TIIN Capital in IT- en hightechbedrijven die een belangrijke rol in de Nederlandse economie spelen en die door middel van innovatie het verschil maken. TIIN Capital investeert via zijn fondsen TechFund, TIIN TechFund 2, TIIN TechFund 3, TIIN Buy-out & Growth Fund en TIIN Next Phase Fund. In het eerste kwartaal van 2018 staat een nieuw fonds gepland dat zich richt op technologiebedrijven in vroege en latere stadia (scale-up). TIIN Capital beheert ongeveer € 50 miljoen aan activa en maakt gebruik van een netwerk van meer dan 1.000 informele beleggers.  Naast kapitaal hechten hun deelnemingen veel waarde aan ondernemersinput en aan de ondersteuning van het TIIN Capital team en netwerk. Die ondersteuning bestaat o.a. uit technologische kennis en contacten in diverse branches.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ:

Liesbet De Wagter

ldewagter@hopscotch.eu

+32 498 63 34 37

 

La Start-up en RH du Benelux, Talmundo, conclut un nouveau tour de financement de 1,3 million d'euros

La société renforcera sa position sur ses marchés domestiques ainsi qu'au Royaume-Uni et en France

LA HAYE – 31 Janvier 2018 : Talmundo, la société innovante de technologie en RH, a annoncé aujourd'hui un tour d'investissement de 1,3 million d'euros de la part de l'investisseur principal TIIN Capital soutenu par plusieurs « business angels ». TIIN Capital est le même fonds de capital-investissement qui a contribué en amorçage la somme de 500 000 €, il y a exactement un an.

Basée à La Haye, Talmundo est dirigée par le PDG belge Stijn De Groef. En tant que précurseur dans le domaine du « onboarding » de ressources humaines au Benelux, Talmundo a connu une année remarquable en 2017. Plus d'une centaine d'employeurs utilisent déjà la solution de « onboarding »  de Talmundo incluant des multinationales comme Bacardi, ArcelorMittal, Staples et BNP Paribas. Plus de 26 000 nouveaux employés ont été intégrés depuis le lancement de la plateforme.

La levée de 1,3 million d'euros servira à renforcer la position de Talmundo sur ses marchés domestiques au Benelux, ainsi qu'à établir une présence locale au Royaume-Uni et en France. La société investira également davantage dans le développement de produits tels que l’Intelligence Artificielle, dont le Onboarding Chatbot de Talmundo en est un parfait exemple, et des fonctionnalités d'entreprise plus avancées pour continuer à soutenir les principales entreprises mondiales.

Avec ce nouvel investissement, Talmundo et TIIN Capital confirment que le « on-boarding »  est une tendance dans le secteur des ressources humaines, et non juste un grand battage médiatique. Les chefs d'entreprise et les responsables des ressources humaines ont ressenti l'impact qu'exerce un processus de « onboarding »   plus facile, plus simple et personnel sur la rétention des employés et sur leur productivité.

« La technologie de Talmundo correspond parfaitement à ce que nous avons observé initialement », déclare Henk De Boer, associé chez TIIN Capital. « Elle augmente la satisfaction et, en fin de compte, la fidélité des employés, avec une solution simple et ludique. En ayant constaté le succès de l'entreprise après notre premier investissement, il était facile de donner le feu vert à un deuxième tour de financement. »

«Talmundo transforme les processus de « onboarding »  conventionnels et obsolètes pour les rendre, grâce aux dernières technologies, plus faciles, plus engageants et plus professionnels que jamais », déclare Stijn De Groef, PDG et co-fondateur de Talmundo. « Nous ne saurions être plus reconnaissants envers TIIN Capital pour leur confiance continue et pour nous avoir aidés à accélérer encore la croissance de notre activité, et cela seulement un an après leur premier investissement. »

----

À PROPOS DE TALMUNDO

Lancée en 2014, la solution de « onboarding » de Talmundo est un logiciel « cloud » pouvant être facilement utilisé sur les téléphones portables, qui crée une excellente expérience de pré-intégration et « onboarding » pour les employés. Le logiciel de Talmundo combine les meilleures pratiques RH avec la culture de chaque entreprise afin d’offrir une excellente expérience d'intégration, qui aide les entreprises à accélérer la phase de « onboarding » et à faciliter la tâche de chacun. Qu'il s'agisse d'accueillir de nouveaux employés, de confier de nouveaux rôles à des employés de longue date, de tâcher des équipes à travailler sur de nouveaux projets, ou de transformer la culture d’entreprise, Talmundo révolutionne les systèmes de technologie RH.

Aujourd'hui, Talmundo est fier de travailler avec des multinationales comme Deloitte, Bacardi, ArcelorMittal, KPMG, BNP Paribas Fortis, Sodexo, Engie, SAS, Swisscom et Coty.

www.talmundo.com

À PROPOS DE TIIN CAPITAL

Depuis 1998, TIIN Capital a investi dans des sociétés informatiques et high-tech qui font la différence grâce à l'innovation. TIIN Capital investit par le biais de ses fonds TechFund, TIIN TechFund 2, TIIN TechFund 3, le fonds TIIN Buy-out & Growth et le fonds TIIN Next Phase Fund. Un nouveau fonds, axé sur les entreprises technologiques en phase de démarrage et en phase de développement, démarrera au premier trimestre 2018. TIIN Capital détient environ 50 millions d'euros d'actifs sous gestion et s'appuie sur un réseau de plus de 1 000 investisseurs informels. En plus du capital, nos sociétés de portefeuille accordent une grande importance à l'apport entrepreneurial et au soutien de l'équipe et du réseau de TIIN Capital, qui comprend entre autres des connaissances de la technologie et des contacts avec diverses industries.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

Liesbet De Wagter

ldewagter@hopscotch.eu

+32 498 63 34 37

 


Topics: HR
Subscribe to email updates